Travailleurs unis - français - immigrés

Plakat

Travailleurs unis - français - immigrés

1968
Siebdruck
55,5 x 43 cm
Archivnummer: 64-0682
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Politisches Plakat