Hitachi - Portable entertainment

Plakat

Hitachi - Portable entertainment

1971
Offset
127 x 90 cm
Archivnummer: 23-0793
Plakatsammlung
Eigentümer: Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung
Kategorien:
Plakat/Konsumplakat